Framework7隐藏tabbar的方法

Framowork版本: 0.10.0

需求描述

应用底部需要一个全局的切换标签tabbar,在进入二级页面的时候需要隐藏tabbar。

代码结构

<!-- Page1 -->
<div class="views tabs">
  <div id="tab1" class="view tab active">
    pages...
  </div>
  <div id="tab2" class="view tab">
    pages...
  </div>
  <div class="toolbar tabbar tabbar-labels">
    <div class="toolbar-inner">
      <a href="#tab1" class="tab-link active">
        <i class="fa fa-home"></i>
        <span class="tabbar-label">首页</span>
      </a>
      <a href="#tab2" class="tab-link">
        <i class="fa fa-warning"></i>
        <span class="tabbar-label">活动</span>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Page2 -->
<div class="pages">
  <div data-page="details" class="page no-tabbar">
  ...

以上结构的tabbar是在views下的,所以只要在Page2下的page所在class添加no-tabbar即可。

需求描述2

上面的方法,切换到Page2时tabbar是向下隐藏的,那如果我要以覆盖的方式隐藏呢?

思路说明

把tabbar放到每个view下,去掉tabbar下a标签的链接锚点,改用点击事件触发tab切换

代码结构

<!-- Page1 -->
<div class="views tabs">
  <div id="tab1" class="view tab active">
    <div class="pages">
      <div data-page="index" class="page navbar-through">
        <div class="navbar">
          ...
        </div>
        <div class="page-content">
          ...
        </div>
        <div class="toolbar tabbar tabbar-labels">
          <div class="toolbar-inner">
            <a class="tab-link active index-tab">
              <i class="fa fa-home"></i>
              <span class="tabbar-label">首页</span>
            </a>
            <a class="tab-link activity-tab">
              <i class="fa fa-warning"></i>
              <span class="tabbar-label">活动</span>
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>    
  </div>
  <div id="tab2" class="view tab">
    <div data-page="activity" class="page navbar-through">
      <div class="navbar">
        ...
      </div>
      <div class="page-content">
        ...
      </div>
      <div class="toolbar tabbar tabbar-labels">
        <div class="toolbar-inner">
          <a class="tab-link active index-tab">
            <i class="fa fa-home"></i>
            <span class="tabbar-label">首页</span>
          </a>
          <a class="tab-link activity-tab">
            <i class="fa fa-warning"></i>
            <span class="tabbar-label">活动</span>
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</div>
<script>
  $$('.show-home').on('click', function () {
    F7.showTab('#tab1')
  });
  $$('.show-provider').on('click', function () {
    F7.showTab('#tab2')
  });
</script>